Privacyverklaring 

In deze Privacyverklaring wordt omschreven hoe Flow4Talent, Advies en begeleiding Talentontwikkeling & Hoogbegaafdheid, omgaat met de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website en van haar cliënten. Onder persoonlijke informatie vallen zowel uw naam en adresgegevens, alsook alle informatie die we van u verkrijgen en alle informatie die wordt verzameld in het kader van de persoonlijke begeleiding. Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website www.flow4talent.nl bezoekt of een overeenkomst met Flow4Talent sluit. 

Door ondertekening van een aanmeldformulier stem je in met de voorwaarden van het privacybeleid van Flow4Talent zoals neergelegd in deze privacyverklaring.
Flow4Talent gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt, alsmede met overige toepasselijke wet- en regelgeving. Tevens neemt Flow4Talent passende beveiligingsmaatregelen om je gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of onbevoegde wijziging, bekendmaking of vernietiging van jouw gegevens.

Met welk doel verzamelen wij gegevens?

Flow4Talent gebruikt uw gegevens alleen om een goede dienstverlening aan u te verlenen. Uw persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt nadat u akkoord bent gegaan met het begeleidingstraject of een overeenkomst met ons sluit. 

Het aanmeldingsformulier verwerkt Flow4Talent voor de volgende doeleinden: inzicht krijgen in de problematiek die speelt met betrekking tot de hulpvraag, verbanden leggen tussen de gegevens om op de juiste manier te kunnen begeleiden, het opstellen van de factuur, tussentijdse evaluatie van het begeleidingstraject en begeleiding tijdens de sessies. Flow4Talent verwerkt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden en deze worden niet zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

Wanneer er tijdens of na een begeleidingssessie iets wordt opgeschreven, wordt dit bewaard in een afgesloten ruimte. Wanneer u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang de inhoud nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken voor het leveren van onze diensten:

  • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • (Test)gegevens van andere bezochte instanties en aangeleverde gegevens naar aanleiding van het aanmeldformulier.

We verwerken ook persoonsgegevens, zoals bankrekeninggegevens voor afhandeling van uw betaling via de boekhouder, en wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Flow4Talent verwerkt gegevens die nodig zijn voor advies of begeleiding. Dit omvat mogelijk ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, school, type onderwijs, testgegevens . Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van activiteiten van de praktijk voor advies en begeleiding.
Voor het verwerken hiervan vragen we om uw toestemming op het aanmeldformulier. 

Contactformulier & e-mail

Als je een contactformulier via de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard voor zolang het nodig is om het formulier of de inhoud van de e-mail te beantwoorden of af te handelen.

Nieuwsbrief/blogs

Wij versturen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en of blogs waarmee we geïnteresseerden willen informeren over onze activiteiten. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat, zoals het hoort, een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Ontvangers van de persoonsgegevens/delen met anderen

Wij delen de opgeslagen gegevens niet met derden, deze dienen dus alleen voor de eigen bedrijfsvoering van Flow4Talent.

Bewaring persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen, tenzij hieronder vermeld.

Flow4Talent hanteert voor de persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld een bewaartermijn van vijf jaar vanaf de in de laatste factuur aan cliënt gestelde betalingstermijn in verband met de wettelijke verjaringstermijn, waarna uw gegevens worden verwijderd of vernietigd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. In dit geval dient Flow4Talent zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. Dit is het geval bij documenten (facturen) die nog tot 7 jaar aangeleverd dienen te worden als de Belastingdienst hier om vraagt.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van uw gegevens

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, of wilt u gegevens aangepast hebben of gewist, neem dan contact op met info@flow4talent.nl U heeft ten allen tijde recht om in de praktijk uw dossier in te zien. Indien deze gegevens onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Ook als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens kunt u die toestemming weer intrekken. Stuur hiervoor in beide gevallen een bericht naar info@flow4talent.nl. Heeft u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Niet akkoord met verstrekken van uw persoonsgegevens?

Door gebruik te maken van onze dienstverlening gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden staat dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren. Bent u niet akkoord met het verstrekken van uw persoonsgegevens dan dient u dit, voordat de overeenkomst wordt gesloten aan ons door te geven.

Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Wij maken binnen Flow4Talent geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Statistieken / Google Analytics

De website Flow4Talent.nl en FlowvoorTalent.nl maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe de website wordt bezocht en gebruikt met als doel de website te kunnen verbeteren en optimaliseren. IP-adressen van bezoekers worden daarbij geanonimiseerd door het laatste octet van het IP adres te maskeren in verband met uw privacy. Het delen van gegevens met Google is uitgezet. Er worden ook geen gegevens gedeeld voor advertentiedoeleinden en er wordt geen gebruik gemaakt van andere diensten van Google in combinatie met Google Analytics. De functie voor User ID’s is uitgeschakeld in Google Analytics zodat surfgedrag op verschillende apparaten en meerdere sessies niet gekoppeld kunnen worden.

Gebruik van cookies

Wij maken alleen gebruik van analytische cookies ten behoeve van Google Analytics, zoals hierboven omschreven.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. 

Onze contactgegevens

Flow4Talent
Yvette de Melker
Jan Schotanuswei 98
8567 LE Oudemirdum
E-mail: info@flow4talent.nl
KvK nummer: 76759571

Aanpassingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen.
Wijzigingen zullen op de website Flow4Talent worden gepubliceerd.